Tulevaisuuden teknologia ja internet

Esineiden internetin tuomat mahdollisuudet laajentuvat terveydenhuollon piiriin

Posted on

Esineiden internetillä viitataan verkkoyhteyden laajentumiseen erilaisten fyysisten laitteiden ominaisuudeksi niiden ohjaamista tai ympäristön mittaamista edesauttamaan. Termiä on ensimmäisen kerran käytetty jo lähes kolmekymmentä vuotta sitten, mutta teknologian kehittyessä huimaa vauhtia on keksintö todella alkanut mullistaa nyky-yhteiskuntaa ja sen palveluita.

Internet-yhteyteen liitettävät laitteet voivat tulevaisuudessa olla lähes mitä vain, ja tällä hetkellä esineiden internetin vaikuttavaan kirjoon kuuluu muun muassa kulkuneuvoja, kodinkoneita ja kehon toimintoja mittaavia laitteita, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään ja kommunikoimaan havaintojensa pohjalta.

Esineiden internetin tarjoamien mahdollisuuksien rajana tulevaisuuden teknologiassa on vain mielikuvitus, ja keksintö onkin jo villiinnyttänyt räjähdysmäisesti erilaisten hyödykkeiden kehityksen verkkoon liitettäviksi. Esineiden internetin eettisyyttä ja mahdollista väärinkäyttöä voi toki myös kritisoida, mutta keksinnön tuomat edut ovat huomattavat.

Tässä artikkelissa käsittelemme esineiden internetin soveltamista terveydenhuollon palveluihin. Esittelemme, miten laitteiden verkkoyhteys mahdollistaa kustannuksia ja aikaa säästäviä terveydenhuollon kehitystoimia ja miten esineiden internet takaa tarkkaa ja yksityiskohtaista terveyden ja sairauksien hoidon seurantaa ja varmistamista.

Esineiden internet mahdollistaa lääkärin etädiagnosoinnin

Esineiden verkkoyhteyden ansiosta potilaat voivat tarkkai­lla itsenäisesti omaa terveydentilaansa vaikkapa mobiililaitteensa avulla. Lääkärissä ei tarvitse ravata pienempien oireiden selvittämiseksi, vaan muun muassa veren­paineen mit­taukseen, korva­tu­leh­duksen toteamiseen tai jopa sydänkäyrän ottamiseen löytyy jo älypuhelimeen liitettäviä lisä­lait­teita.

Laitteiden avulla potilas välttyy lääkärikäynniltä voiden itse diagnosoida oireensa kotoa käsin ja tarvittaessa lääkärin etäavustuksella. Potilas saa itse enemmän vastuuta, ja lääkärin rooli terveydenhuoltajana muuttuukin pikemmin konsul­tiksi ja potilaan antaman informaation tulkit­si­jaksi kuin terveydentilan ensisijaiseksi määrittelijäksi.

Uhkakuvana, tai joistain näkökulmista mahdollisuutena, on myös skenaario, jossa tulevaisuudessa fyysisille lääkärivastaanotoille ei ole enää ollenkaan käyttöä. Eric Topolin mukaan mahdollinen terveydenhuollon malli on niin sanottu ”doctorless patient model”, jossa diagnosoinnin, hoidonkuvan sekä jatkoseurannan hoitaa potilas itse. Vaikkei terveydenhuollon tulevaisuus olisikaan aivan näin karrikoitu, on varmaa, että esineiden internetin mahdollistamat sähköiset palvelut tulevat vaikuttamaan lääkärin ja potilaan suhteeseen ja lääkärin työnkuvaan ensisijaisena hoidon diagnosoijana ja suunnittelijana sekä kasvattamaan terveydenhuollon vastuun potilaiskeskeisyyttä.

Terveyden etäseuranta esineiden internetin kautta

Internetiin yhteydessä olevat laitteet tarjoavat myös mahdollisuuden terveyden ja sairauden etäseurantaan. Etäseurantaa voidaan tehdä esimerkiksi verenpainemittauksissa tai jopa sydämen tarkkailussa aina tahdistimien valvontaan asti. Seurantalaitteet voidaan varustaa hälytysmekanismeilla, jotka ilmoittavat poikkeavista mittaustuloksista ja ohjaavat tarpeen vaatiessa hoidon tarpeen arviointiin.

Etäseuranta voi olla arjessa huomaamatonta, sillä esimerkiksi vaatteisiin voidaan upottaa elintoimintoja tarkkailevia sensoreita, tai vessanpönttö voi suoraan analysoida virtsan poikkeavaa koostumusta. Sairauksien etäseurannan etuna ovat muun muassa vähentyneet lääkärikäynnit ja niiden turhat, esimerkiksi matkustamisesta koituvat kulut.

Laitteiden lisäksi erilaiset mobiilisovellukset ovat merkittävässä roolissa terveyden etäseurannassa. Esimerkiksi masennuksen hoidossa käytettävät sovellukset helpottavat potilaan ja lääkärin välistä kommunikaatiota ja avun reaaliaikaisuutta. Erilaiset nykyaikaiset mobiilisovellukset mahdollistavat terveydentilan seuraamisen ja terveystietojen ja elintoimintojen tallentamisen. Lukuisten liikunta- ja ravintosovellusten lisäksi tarjolla on esimerkiksi unen laatua tarkkaileva sovellus tai kokonaisvaltainen, jopa kolesterolia ja verensokeria mittaava Apple Health. Terveyssovellukset tähtäävät sairauksien ehkäisyyn, lääkityksen tarpeen vähentämiseen tulevaisuudessa ja terveydestä kiinnostumisen kannustamiseen jo ennen kuin lääkärille on tarvetta.

Älykkäät lääkepakkaukset

Yksi esineiden internetin mahdollistama keksintö on älykäs lääkepakkaus, jonka kehittäjänä Suomessa on toiminut Stora Enso. Kyseessä on pakkausmuoto, joka mahdollistaa lääkkeen ottamisen seuraamisen niin potilaalle kuin hoitohenkilökunnallekin potilastietojärjestelmän kautta. Lääkepakkaus huomioi ottamatta jääneet pillerit, sillä pakkauksen hiilivärijohde ei katkea, jos tablettia ei paineta pois pakkauksesta. Kohderyhmänä ovat erityisesti yksinasuvat vanhukset, joille lääkkeen ottamisen muistaminen on hankalaa sekä potilaat, joiden hoito-ohjelman noudattamisesta halutaan olla varmoja. Lääkepakkaus voi myös muistuttaa lääkkeen ottamisesta äänimerkillä.

Älypakkauksilla voidaan tarkkailla lääkkeen ottamisen lisäksi myös sen ottoaikaa. Lääkkeen ottoajasta ja -päivästä tietoa tallentavan pakkaukseen liitetyn mikrosirun kautta voidaan varmistaa, onko lääke otettu oikeaan aikaan, mikä puolestaan voi hyödyttää lääkkeiden tehokkuustutkimusta. Mikrosirulla voidaan myös tarkistaa lääkkeen alkuperä.

Uusinta uutta on saksalaisen August Faller Groupin kehittämä älypakkaus, jossa on pieni näyttö ja kaksi paininta. Lääkkeen otettuaan potilas painaa nappia ja näkee näytöstä jäljellä olevien tablettien määrän, joiden loppumisesta pakkaus myös varoittaa ja muistuttaa uusimaan reseptin.

Esineiden internetin mahdollisuudet vanhusten hoidossa

Verkkoyhteyteen liitettäviä esineitä voidaan hyödyntää myös vanhusten tai kehitysvammaisten kotiavustuksessa ottaen huomioon myös yksilölliset tarpeet. Esimerkiksi äänilaitteiden avulla voidaan avustaa käyttäjiä, joilla näkö tai liikkuvuus vaikeuttavat itsenäistä toimintaa kotioloissa. Laitteita voidaan säätää hälyttämään esimerkiksi kulkuesteestä tai auttamaan kodinkoneiden ohjauksessa. Kyseisiin laitteisiin voidaan asentaa myös turvallisuutta lisääviä osia, kuten esimerkiksi sensoreita, jotka tarkkailevat käyttäjää terveydellisten hätätilanteiden tai kaatumisen varalta. Vanhukset ja lievästi kehitysvammaiset voivat internetiin yhdistettävien laitteiden kautta saada lisää itsenäisyyttä ja vapautta omassa kodissaan.

Kritiikki esineiden internetiä kohtaan terveydenhuollon näkökulmasta

Ennusteiden mukaan vain muutaman vuoden päästä verkkoon liitettyjä laitteita tulee olemaan kolme jokaista maapallon asukasta kohden. Vaikka esineiden internetin uskotaan kasvattavan muun muassa investointinäkymiä, tehokkuutta ja työpaikkojen määrää sekä hyödyttävän juuri terveydenhuollon kätevyyttä ja saatavuutta, liittyy keksintöön myös riskejä ja kiistanalaisia tekijöitä. Terveydenhuollon kannalta ongelmallista on etenkin henkilökohtaisen ja arkaluontoisen datan kerääminen, käsittely, tallettaminen ja jatkokäyttö. Yksityisiä terveystietoja tallentavat verkkoyhteydelliset laitteet voivat luoda turvallisuus- ja yksityisyysriskejä sekä hankaloittaa potilaan suostumista tai tietoisuutta suostumisestaan oman datansa käsittelyyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *