Tulevaisuuden teknologia ja internet

Esineiden internet nostaa esiin mieleniintoisia energiakysymyksiä

Posted on

Aivan viime vuosikymmeninä teknologisen kehityksen tahti on ollut niin hurjaa lähes kaikilla yhteiskunnan ja yksityisen elämän osa-alueilla, että ei ole sinänsä mikään ihme, jos osa ihmisistä tuntee kokevansa eräänlaista teknoähkyä. Tämä väki ei arvattavasti koe aivan yhtä suurta innoituksen puuskaa, kuin olisi ehkä aiheellista kuullessaan, että kaikki tähän asti koettu on ollut vasta eräänlaista alkusoittoa. Useimmat asiantuntijat ja ammattilaiset ovat sitä mieltä, että esineiden internet tulee muuttamaan kaiken.

Mutta mitä on esineiden internet, kysyvät ne, jotka eivät harrasta teknologian kehityksen seuraamista. Esineiden, ja usein myös asioiden, internet, tai toisinaan myös teolliseksi internetiksi kutsuttu ilmiö, kuvaa internetin laajenemista kaikkiin koneisiin ja laitteisiin niiden ohjaamiseksi, mittaamiseksi ja sensuroimiseksi. Monissa yhteyksissä tätä huomattavaa kehitysaskelta verrataan sähkön yleistymiseen, ja sen uskotaan muuttavan koko tapamme elää ja asua. Ei siis ole aivan yhdentekevää, millä tavalla energian tuotanto ja akkujen kesto liittyy tähän kaikkeen.

Kehityksen hinta maksetaan kilowattitunneissa?

Kaikkein valistuneimmille tietotekniikkaharrastajille esineiden internetin mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat olleet jo jonkin aikaa yleisen keskustelun aiheena, mutta varsinaisia käytännön esimerkkejä tästä mullistavasta muutoksesta on ilmaantunut vain tiputellen ja hajanaisesti. Pääasialliset haasteet ovat olleet mobiiliverkoissa, joiden suorituskyky on kehitetty tietoa keräävien ja jakavien antureiden sijasta kuluttajien tarpeisiin, jotka ovat vaatineet suuria akkuja. Hyvin usein kaikkein visionäärisimmiltä taivaanrannan maalareilta unohtuu, että jokainen sähkölaite pitää tavalla tai toisella virtaistaa, tai ne jäävät vain ajatukseksi.

Tältä osin asioiden ja esineiden internetin tulevaisuus on hyvin monien muidenkin tulevaisuuden skenaarioiden tavoin irrottamattomasti kiinni ensisijaisesti energian tuotannon tulevaisuuden näkymissä, ja ehkä sitäkin merkittävämmin energian säilömiseen liittyvien asioiden kehityskuluissa.

Monet pilottihankkeet ovat osoittaneet, että useimpien IoT-ratkaisujen virtalähteeksi riittää aivan tavallinen paristo, kunhan siihen vain saadaan säilöttyä tarpeeksi energiaa. Monia erittäin lupaavia innovaatiota onkin saatu nähdä aivan viime vuosina myös tällä osa-alueella, mutta todella merkittäviä tuloksia aletaan saada energiankulutuksen optimoinnin myötä.

Uusia näkökulmia

Monesti kuulee sanottavan, että liian nopeasti loppuun kuluvat akut ja muut energian varastoimiseen suunnitellut ratkaisut ovat suurin ja merkittävin yksittäinen haaste myös asioiden ja esineiden todellisen esiinmarssin tiellä. Juuri tästä näkökulmasta tarkasteluna onkin erittäin mielenkiintoista, että huomattavan monet teollisen internetin mielenkiintoisimmista mahdollisuuksista käsittelevät juuri sähköenergiaan liittyviä kompastuskiviä ja pulmia, tuoden niihin aivan uudenlaisia, älykkäitä ratkaisuja. Esineiden internetin avainsana ei olekaan se perinteinen ‘enemmän’, vaan yhä useammissa tilanteissa ‘tehokkaammin’.

Energian kulutuksen ja suorituskyvyn optimointi kuuluvat ehdottomasti esineiden internetin mahdollistamiin liiketoiminnan lisäarvotekijöihin, jotka ovat välttämättömiä sen yleistymiselle. Yksikään teknologinen ratkaisu ei ole yleistynyt vain ja ainoastaan sen teknologisen hienostuneisuuden ansiosta. IoT-teknologia on erityisen omiaan mittaamaan ja analysoimaan suorituskykyyn liittyvä raakadataa. Tämän informaation reaaliaikainen jalostaminen mahdollistaa energian säästämisen suoraan käytännön tilanteessa, esimerkiksi laskemalla moottoreiden energiakulutuksen kannalta tehokkaimpia, ennakoivia kulkureittejä tai valmistuksessa käytettävän energian minimoimiseen tarvittavia toimenpiteitä ja huoltokatkosten vaikutusta.

Haasteita ja mahdollisuuksia

Kaikkein idealistisimmille ja teknologiaorientoituneille ihmisille saattaa toisinaan tulla yllätyksenä, että huomattavan monet energiaa ja energiantuotantoa koskevat kysymykset paljastuvat vain hieman pintaa raaputtamalla poliittisiksi kysymyksiksi. Erilaisilla mittareilla ja antureilla tuotetulla datalla on mahdollista vakuuttaa kaikkein konventionaalisimmatkin tuotannontekijät kääntymään tehokkaiden ratkaisumallien kannattajiksi, mutta käytännön reaalimaailmassa edistyksen esteet ovat vain hyvin harvoin puhtaasti reaalisia, vaan ne kantavat mukana myös omia henkisiä rasitteitaan. Näiden rasitteiden voittaminen onkin usein viimeinen este edistyksen tiellä.

Esineiden internetin yleistymisen kannalta on huomattavan usein niin, että kehityksen pullonkaulat jäävät harmittavasti seksikkäämpien puheenaiheiden varjoon, ainakin aiheista uutisoivissa mediakanavissa. On tietysti olemassa monia, aiheelle omistettuja tietolähteitä, jotka tuskin koskaan tavoittavat merkittävää osaa niistä, joita ilmiö koskettaa. Siksi onkin täysin luonnollista, että esineiden internetin kannalta oleellisimmat ilmiöt nousevat keskusteluun uusien hyödykkeiden, kuten kytkettyjen autojen ja avustetun ajamisen yhteydessä. Nämä keskustelut ovat välttämättömiä, että yleinen diskurssi saadaan kypsytettyä hedelmälliselle ja tuottavalle tasolle.

Yksittäinen ihminen ja esineiden internetin energiakysymykset

Vaikka monet esineiden internetin yhteydessä maalailluista tulevaisuuden kuvista liikkuvatkin huomattavan usein niin sanottujen uusien asioiden ympärillä, ennustetaan ilmiön vaikutusten olevan kaikkein merkittävimpiä kaikkein vakiintuneimmilla alueilla. Autoilu on yksi useimmin esiin nostetuista esimerkeistä, mutta kaikkein kouriintuntuvimpia ovat huomattavan usein ihmisiin itseensä, heidän koteihinsa ja kaupunkeihin liittyvät skenaariot. Olemme vielä kaukana tilanteesta, jossa ihminen omalla liikkeellään ja lämpöenergiallaan ylläpitäisi päällä pidettävää teknologiaa, mutta tilanne, jossa ihmisten kodit toimivat eräänlaisina itselatautuvina paristoina, on jo teknologisessa mielessä täysin nykypäivää.

Yhteenveto

Teollinen internet, joka tunnetaan monessa yhteydessä myös esineiden ja asioiden internetinä tai englanninkielisellä Internet of Things-nimellä, on jo joiltakin osin tätä päivää. Moni tulevaisuuden skenaario, jonka tähän asiaan perehtyneet ihmiset ovat ennustaneet, on kuitenkin riippuvainen energian tuotantoon ja sen säilyvyyteen liittyvistä kynnyskysymyksistä. Kuluttajalähtöinen kehitys on tähän asti muovannut verkkoyhteyksiä esineiden internetille epähedelmälliseen suuntaan, mutta siitä huolimatta monet innovaatiot ovat jo nyt tuoneet uusia toimintatapoja niin perinteisille kuin tuoreemmillekin toimialueille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *